Van điều áp SMC ITV1000 ITV2000 ITV3000

Van điều áp SMC ITV1000 ITV2000 ITV3000

Liên Hệ

Hotline: 090 8098 802
Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin và giá tốt nhất.

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả sản phẩm

Van điều chỉnh áp suất SMC ITV1000 ITV2000 ITV3000

Electro-Pneumatic Regulator ITV
15143-8127106
・Stepless control of air pressure in proportion to electric signals
・Sensitivity: 0.2 kPa (100 kPa specification)
・Linearity: ±1% or less (F.S.)
・Hysteresis: 0.5% or less (F.S.)
・Communication: CC-Link, DeviceNetTM, PROFIBUS DP, RS-232C
Series Port size Set pressure (MPa)
ITV0000 Built-in One-touch fitting
φ4,φ5/32
0.001 to 0.1
0.001 to 0.5
0.001 to 0.9
-1 to -100kPa
ITV1000 1/8,1/4 0.005 to 0.1
0.005 to 0.5
0.005 to 0.9
ITV2000 1/4,3/8 0.005 to 0.1
0.005 to 0.5
0.005 to 0.9
ITV3000 1/4,3/8,1/2 0.005 to 0.1
0.005 to 0.5
0.005 to 0.9

Thông số sản phẩm van điều áp SMC ITV1000 ITV2000 ITV3000

itv-orderitv-spec

Các model cùng loại 

 

ITV0010-0BL ITV2010-403CL2 ITV2050-01F3N3-Q ITV3010-043BS
ITV0010-0BS ITV2011-012BS ITV2050-01F3N-Q ITV3010-044BL2
ITV0010-0CL ITV2011-012L ITV2050-01F3S-Q ITV3010-044L
ITV0010-0CS ITV2011-212BS ITV2050-01N2BL ITV3010-044S
ITV0010-2BL ITV2011-212L5 ITV2050-01N3BL4 ITV3010-04F4L3
ITV0010-2BS ITV2011-212N ITV2050-022BL ITV3010-114CS
ITV0010-2N ITV2011-212N2 ITV2050-022BL-Q ITV3010-214L
ITV0010-3BL ITV2011-21F2N2 ITV2050-022BS ITV3010-223CS5
ITV0010-3BN ITV2011-312BL ITV2050-022BS3 ITV3010-313S2
ITV0010-3BS ITV201-333L-X94 ITV2050-022L ITV3010-314L
ITV0010-3CS ITV2023-312BS-X188 ITV2050-022S ITV3010-314S2
ITV0010-3ML ITV2025-33F2BL3 ITV2050-022S-X26 ITV3010-314S5
ITV0010-3MS ITV2030-002BL ITV2050-023BL ITV3010-322L
ITV0010-3N ITV2030-002L ITV2050-02F2BS ITV3010-403L
ITV0011-2BL ITV2030-003L ITV2050-032L ITV3011-004S
ITV0011-2CS ITV2030-012BL ITV2050-03F3BN3 ITV3030-002S
ITV0011-2L ITV2030-012BL2 ITV2050-042BL ITV3030-003L
ITV0011-3L ITV2030-012BS ITV2050-042CL ITV3030-012S
ITV0030-0BL ITV2030-012BS2 ITV2050-042L ITV3030-013BS
ITV0030-0BS ITV2030-012CL ITV2050-042N ITV3030-013L
ITV0030-0CS ITV2030-012CS ITV2050-042S ITV3030-014BL
ITV0030-0N ITV2030-012L ITV2050-043BL ITV3030-014BS
ITV0030-2BL ITV2030-012L3 ITV2050-043CL ITV3030-014BS5
ITV0030-2BS ITV2030-012L5-X23 ITV2050-043L ITV3030-014CS3-Q
ITV0030-2CL ITV2030-012N ITV2050-04F2CL ITV3030-014L
ITV0030-2L ITV2030-012S ITV2050-04N2CS4 ITV3030-014L3
ITV0030-2MS ITV2030-013BL2 ITV2050-04N3L4-X69 ITV3030-014N
ITV0030-3BL ITV2030-013BS ITV2050-112CS ITV3030-014S
ITV0030-3BN ITV2030-013L ITV2050-142L ITV3030-014S2
ITV0030-3BS ITV2030-013S ITV2050-142S4 ITV3030-01F4CS3
ITV0030-3CL ITV2030-01F3N3-Q ITV2050-143S ITV3030-022BL5
ITV0030-3CN ITV2030-01N2L4 ITV2050-14N2CS4 ITV3030-042L
ITV0030-3CS ITV2030-01N3CL-Q ITV2050-203BL ITV3030-043CL
ITV0030-3L ITV2030-01N3N2 ITV2050-203L ITV3030-043L
ITV0030-3ML ITV2030-022BL ITV2050-212BL ITV3030-044BL
ITV0030-3MN-Q ITV2030-022L ITV2050-212BS ITV3030-044CL
ITV0030-3MS ITV2030-022S ITV2050-212CL-x88 ITV3030-044L
ITV0030-3N ITV2030-02F2BS ITV2050-212CS ITV3030-04F4BN3
ITV0030-3S ITV2030-032S ITV2050-212CS3-x88 ITV3030-04F4L3
ITV0031-2BL ITV2030-042BL ITV2050-212L ITV3030-212L
ITV0031-2CL ITV2030-042BS ITV2050-212L5 ITV3030-213BL
ITV0031-2CS ITV2030-042CL ITV2050-212L-X26 ITV3030-213CS
ITV0031-2L ITV2030-042CL2 ITV2050-212N ITV3030-214CL3
ITV0031-3CL ITV2030-042CL3 ITV2050-212S ITV3030-214L
ITV0050-0BL ITV2030-042L ITV2050-213BS ITV3030-214S5
ITV0050-0BN ITV2030-042N ITV2050-213L3-Q ITV3030-224L
ITV0050-0BS ITV2030-042S ITV2050-213S ITV3030-224S
ITV0050-0CL ITV2030-042S5 ITV2050-213S-X26 ITV3030-242S
ITV0050-0ML ITV2030-043BL ITV2050-21F2BN-x88 ITV3030-304
ITV0050-0MS ITV2030-043L ITV2050-302BL2 ITV3030-304CN2
ITV0050-0S ITV2030-043N4 ITV2050-302L ITV3030-304L
ITV0050-1CS ITV2030-04F2BL-Q ITV2050-302S ITV3030-313BL
ITV0050-2CL ITV2030-04F2CL ITV2050-303BL ITV3030-313CL
ITV0050-2ML ITV2030-04N3N4 ITV2050-303S ITV3030-313CN
ITV0050-3BL ITV2030-103S2 ITV2050-312BL ITV3030-313CS
ITV0050-3BS ITV2030-112BL ITV2050-312BL2 ITV3030-313L
ITV0050-3CL ITV2030-112S ITV2050-312BL3 ITV3030-314BL
ITV0050-3CS ITV2030-11F3S3 ITV2050-312BL4 ITV3030-314BS3
ITV0050-3L ITV2030-122S ITV2050-312BL4-Q ITV3030-314CL-X3
ITV0050-3ML ITV2030-123S ITV2050-312BS ITV3030-314L
ITV0050-3UMS ITV2030-142L ITV2050-312BS2 ITV3030-314N
ITV0051-2BL ITV2030-143S ITV2050-312CL ITV3030-314S
ITV0051-2BS ITV2030-14N2CS4 ITV2050-312CL2 ITV3030-314S3
ITV0051-3BL ITV2030-212BL ITV2050-312CL3 ITV3030-314S5
ITV0051-3CL ITV2030-212BL2 ITV2050-312CS ITV3030-31N4CL3
ITV0051-3S ITV2030-212BL5 ITV2050-312CS2 ITV3030-323BL
ITV0090-0L ITV2030-212BS ITV2050-312L ITV3030-32F4L
ITV0090-2BL ITV2030-212CL3 ITV2050-312L3-Q ITV3030-333L
ITV0090-2CL ITV2030-212CS ITV2050-312N ITV3030-334L
ITV0090-2S ITV2030-212L ITV2050-312S ITV3030-342CL4
ITV0090-3CL ITV2030-212L5 ITV2050-312S-X26 ITV3030-342S
ITV0090-3CS ITV2030-212L-X50 ITV2050-313BL ITV3030-343CL
ITV0091-2BL ITV2030-212S ITV2050-313BN3 ITV3030-343L
ITV0091-2CS ITV2030-212S2 ITV2050-313BS ITV3030-344S
ITV0091-2L ITV2030-213L ITV2050-313BS2 ITV3030-402BL-X13
ITV0091-3BL ITV2030-21F2CS3 ITV2050-313BS2-x88 ITV3030-403S
ITV0091-3CL ITV2030-242BL ITV2050-313CL ITV3030-404BL
ITV0091-3L ITV2030-242S ITV2050-313CS ITV3030-414L
ITV1010-011CL2 ITV2030-312BL ITV2050-313L ITV3030-423BS-X13
ITV1010-011S ITV2030-312BL2 ITV2050-313S ITV3030-424S-X13
ITV1010-012CL ITV2030-312BL3 ITV2050-313S3-Q ITV3030-434S-X13
ITV1010-012CS5 ITV2030-312BL-X108 ITV2050-31F2BL3-Q ITV3031-013CL-X3
ITV1010-012L ITV2030-312BS ITV2050-31F2BN3 ITV3031-014L
ITV1010-012N ITV2030-312BS3-Q ITV2050-31F2BN3-Q ITV3031-212S
ITV1010-041BS5 ITV2030-312BS-x88 ITV2050-31F2BN3-X154 ITV3031-304CN2
ITV1010-112L ITV2030-312CL ITV2050-31F2BS3-Q ITV3031-313BL
ITV1010-211L4 ITV2030-312CL2 ITV2050-31F2BS4 ITV3031-313L
ITV1030-011BS ITV2030-312CL3 ITV2050-31F2CN3 ITV3031-313S2
ITV1030-012CL ITV2030-312CS ITV2050-31F2CN3-Q ITV3031-314CL-X3
ITV1030-012CS ITV2030-312CS2 ITV2050-31F2CS3 ITV3031-314CN2
ITV1030-012L ITV2030-312L ITV2050-31F2CS3-Q ITV3031-314CS2
ITV1030-012L3 ITV2030-312L3 ITV2050-31F3BN ITV3031-314S2
ITV1030-012N ITV2030-312S ITV2050-31F3BN2-Q ITV3050-002S
ITV1030-012S ITV2030-312S5 ITV2050-31F3BN3 ITV3050-004BL-X18
ITV1030-01F1BN3-Q ITV2030-313BL ITV2050-31F3BN3-Q ITV3050-004L
ITV1030-041BS5 ITV2030-313BS ITV2050-31F3N ITV3050-004S
ITV1030-042BL5 ITV2030-313BS2 ITV2050-31F3N2-Q ITV3050-012BS
ITV1030-112S ITV2030-313CL ITV2050-31F3N3 ITV3050-012N
ITV1030-211BL ITV2030-313L ITV2050-31F3N3-Q ITV3050-012S
ITV1030-211BS ITV2030-313S ITV2050-31F3N-Q ITV3050-013BS
ITV1030-211S ITV2030-313S3 ITV2050-31N2N4-Q ITV3050-013CL3
ITV1030-212CS ITV2030-31F2BN ITV2050-31N3CL3 ITV3050-013L
ITV1030-212S ITV2030-31F2BN3 ITV2050-322BL ITV3050-013S
ITV1030-21N2BL ITV2030-31F2BN3-Q ITV2050-322BL3 ITV3050-014BS
ITV1030-311S ITV2030-31F3BN3 ITV2050-322BS ITV3050-014CL
ITV1030-312CL ITV2030-31F3L-Q ITV2050-322CL ITV3050-014CL2
ITV1030-312CL3 ITV2030-31F3N3-Q ITV2050-322L2 ITV3050-014CS3-Q
ITV1030-312L ITV2030-31F3N-Q ITV2050-322L2-Q ITV3050-014N
ITV1030-312S ITV2030-31N2BL4 ITV2050-322S ITV3050-014S
ITV1030-322L2 ITV2030-31N2L4 ITV2050-323CL ITV3050-014S2
ITV1030-33F1L3 ITV2030-31N3BS ITV2050-323CL2 ITV3050-01F4BN2
ITV1030-342S ITV2030-31N3CL3 ITV2050-323L ITV3050-022L
ITV1030-342S-X256 ITV2030-322BL ITV2050-32N2S4 ITV3050-024L
ITV1030-401CS ITV2030-322BL2 ITV2050-32N3BL ITV3050-024L-X26
ITV1030-422CS-X156 ITV2030-322CL2 ITV2050-32N3S4 ITV3050-024S-X26
ITV1050-011BS ITV2030-322L ITV2050-332BL ITV3050-032L
ITV1050-011S ITV2030-322L2 ITV2050-333BL ITV3050-034L
ITV1050-012CL ITV2030-322L2-Q ITV2050-333BL2 ITV3050-034S
ITV1050-012CS ITV2030-322S ITV2050-333BL-X179 ITV3050-042BL
ITV1050-012N ITV2030-323BL2 ITV2050-333BS-X179 ITV3050-042L
ITV1050-012S ITV2030-323BS ITV2050-333CL-X179 ITV3050-042S
ITV1050-042BL ITV2030-32N2BL4 ITV2050-333S ITV3050-043L
ITV1050-042CL ITV2030-332BS ITV2050-333S-X179 ITV3050-043S
ITV1050-042CS ITV2030-332CL3 ITV2050-33F2BL3 ITV3050-044BL
ITV1050-042L ITV2030-333L ITV2050-33F3BN2 ITV3050-044BS3
ITV1050-112S ITV2030-33F2L3 ITV2050-33F3BN3 ITV3050-044CL2
ITV1050-142S ITV2030-342CS5 ITV2050-33F3BN3-Q ITV3050-044L
ITV1050-211BL ITV2030-342L ITV2050-33F3N ITV3050-044N2
ITV1050-212CL ITV2030-342S ITV2050-33F3N-Q ITV3050-044S
ITV1050-221S ITV2030-402BS-X138 ITV2050-342L ITV3050-044S-x15
ITV1050-302BL ITV2030-402L ITV2050-342S ITV3050-04F4CS3
ITV1050-302CL ITV2030-402L3 ITV2050-402L ITV3050-114L
ITV1050-311BS ITV2030-402S2-X93 ITV2050-402L3 ITV3050-114S
ITV1050-311CL ITV2030-402S-x80 ITV2050-403BL ITV3050-124BL2
ITV1050-311S ITV2030-403BS-x80 ITV2050-403CL ITV3050-124CL
ITV1050-312BS ITV2030-403BS-X81 ITV2050-403CS5 ITV3050-143CS
ITV1050-312CL ITV2030-403S ITV2050-403L ITV3050-144L
ITV1050-312CL3 ITV2030-422S-X81 ITV2050-403S ITV3050-204S
ITV1050-312L ITV2030-432BS4-X81 ITV2050-422S-X81 ITV3050-212BL
ITV1050-312N ITV2031-012N4 ITV2051-022L ITV3050-212BS
ITV1050-312S ITV2031-012S ITV2051-212BS ITV3050-212S
ITV1050-321L2 ITV2031-012S4 ITV2051-212CS ITV3050-213BL
ITV1050-341S5 ITV2031-023L ITV2051-212L5 ITV3050-213L
ITV1050-342L ITV2031-023S ITV2051-212S4 ITV3050-213L3
ITV1050-402N ITV2031-112L2 ITV2051-213S ITV3050-213S
ITV1050-402S ITV2031-212CL ITV2051-21N2N4 ITV3050-214BL
ITV1051-311L ITV2031-212S ITV2051-222BL ITV3050-214BS
ITV1051-312CL ITV2031-212S2 ITV2051-302CS ITV3050-214L
ITV2010-012BL ITV2031-213BL5 ITV2051-312BL ITV3050-214S
ITV2010-012BS ITV2031-222L ITV2051-312BL2 ITV3050-224CL
ITV2010-012CL ITV2031-302BL ITV2051-312BS ITV3050-224L
ITV2010-012CS ITV2031-302L ITV2051-312CS ITV3050-224S
ITV2010-012L ITV2031-30N2BS4 ITV2051-312L ITV3050-224S2
ITV2010-012L5-X25 ITV2031-312BL ITV2051-312S ITV3050-242L
ITV2010-012N ITV2031-312BL2 ITV2051-312S2 ITV3050-244CL
ITV2010-012S ITV2031-312BL-X9 ITV2051-313L ITV3050-302BL
ITV3051-304L ITV2031-312BS ITV2051-313S5 ITV3050-302L
ITV2010-022BL ITV2031-312CS ITV2051-31F2BL ITV3050-303S
ITV2010-022S ITV2031-312L5 ITV2051-322L ITV3050-304BL
ITV2010-02F2BL ITV2031-312N ITV2051-32N2L4 ITV3050-312BL
ITV2010-02F2L3 ITV2031-312S ITV2051-333BL-X163 ITV3050-312BN
ITV2010-042BL ITV2031-313BS ITV2051-333BL-X18 ITV3050-312CS2-x15
ITV2010-042BS ITV2031-313S ITV2051-333L-X94 ITV3050-312L
ITV2010-042CL ITV2031-313S2 ITV2090-012BS5 ITV3050-312S
ITV2010-042CL5 ITV2031-31N2BS4 ITV2090-012CL5 ITV3050-313BL
ITV2010-042L ITV2031-322L ITV2090-012S5 ITV3050-313CL
ITV2010-042S5 ITV2031-323L ITV2090-032BL5 ITV3050-313CS
ITV2010-04N2CS4 ITV2031-32F2S ITV2090-042BS5 ITV3050-313L
ITV2010-103S2 ITV2031-343L ITV2090-042CL5 ITV3050-313S
ITV2010-113BL2 ITV2050-002BL-X132 ITV2090-112CS5 ITV3050-314BL
ITV2010-113S2 ITV2050-002CL ITV2090-112L5 ITV3050-314BL2
ITV2010-212BL5 ITV2050-002L ITV2090-142S5 ITV3050-314BS
ITV2010-212L ITV2050-003L ITV2090-210BL5 ITV3050-314CL
ITV2010-212S ITV2050-012BL ITV2090-212BL5 ITV3050-314L
ITV2010-212S-X25 ITV2050-012BL3 ITV2090-212BS5 ITV3050-314N
ITV2010-222BL ITV2050-012BS ITV2090-212CL5 ITV3050-314S
ITV2010-222BL5 ITV2050-012BS5 ITV2090-312BL5 ITV3050-314S2
ITV2010-302L ITV2050-012BS5 ITV2090-312BS5-X122 ITV3050-323BL
ITV2010-302S ITV2050-012CL ITV2090-312L5 ITV3050-324CL
ITV2010-303L ITV2050-012CS ITV2090-312S5 ITV3050-324S
ITV2010-312BL ITV2050-012L ITV2090-312S5 ITV3050-32F4BL-Q
ITV2010-312BL2 ITV2050-012N ITV2090-40F2N5 ITV3050-332BS3
ITV2010-312BN ITV2050-012S ITV2091-202L5 ITV3050-333S
ITV2010-312L ITV2050-012S-Q ITV2091-212CS5 ITV3050-33F4CL3
ITV2010-312S ITV2050-012S-X26 ITV2091-212L5 ITV3050-33F4L3
ITV2010-312S3 ITV2050-013BL ITV2091-212N5 ITV3050-344BL
ITV2010-31F2BN3 ITV2050-013BS ITV2091-212S5 ITV3050-402S
ITV2010-31F3B ITV2050-013BS2 ITV2091-312BS5 ITV3050-403BS
ITV2010-31F3N-Q ITV2050-013BS-X224 ITV2091-312L5 ITV3050-403CS5
ITV2010-31N2BL4 ITV2050-013CL ITV3010-004S ITV3050-403L
ITV2010-31N2L4 ITV2050-013CL-X96 ITV3010-012S ITV3050-403S
ITV2010-323BL ITV2050-013L ITV3010-014L ITV3050-404BL2
ITV2010-323BL2 ITV2050-013S ITV3010-014N ITV3050-404L
ITV2010-32N2L4 ITV2050-01F3BN2 ITV3010-023CS5 ITV3050-404N
ITV2010-342S ITV2050-01F3BN2-Q ITV3010-023S ITV3050-40N4BS-X12
ITV2010-343L2 ITV2050-01F3BN-Q ITV3010-042L ITV3050-424L
ITV2010-402S ITV2050-01F3L-Q ITV3010-042S ITV3051-213BS
ITV3051-314CS2 ITV3051-313S ITV3051-314L ITV3051-214S
ITV3090-402BS5-x24 ITV3051-314BS ITV3051-314L-X46 ITV3051-303S

Comments

comments

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Van điều áp SMC ITV1000 ITV2000 ITV3000”