Ngành tiếp thị sẽ bị trí tuệ nhân tạo tiêu diệt nếu không biết thích nghi